Komunikat Ministerstwa Finansów

20 lutego 2020

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 62d pkt 1 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) od stycznia 2020 r. sprawozdania miesięczne sporządzane przez:

1) przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi, o których mowa w art. 4ba ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1,

oraz

2) przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmioty przywożące stosownie do swojej działalności, zawierające informacje o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

- należy składać wyłącznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW