W związku z faktem, iż od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Novatek”), jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe, niniejszym informuje Państwa o nowych przepisach oraz obowiązkach i uprawnieniach z nich wynikających.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Novatek Green Energy Sp. z o.o.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Novatek Green Energy Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 20, 31-509 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000341850, NIP: 945-213-32-82, REGON: 121020807.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu realizacji zawartej umowy;
  2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaż i marketingu bezpośredniego;
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. na podstawie zgody – wyłącznie w celach wskazanych w treści udzielonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionego celu Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego państwowego organu ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcą danych będzie Novatek Green Energy Sp. z o.o. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.