Novatek Polska sp. z o.o. (dalej „Spółka”) informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego o rozpoczęciu konsultacji projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zawartych w Karcie aktualizacji nr 2/2019.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 2/2019 oraz zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian niniejszego projektu do dnia 10 maja 2019 r. (termin może zostać wydłużony).

Uwagi oraz propozycję zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuroklienta@novatek.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki, korzystając z formularza uwag zamieszczonego poniżej.
  

Projekty IRiESD

Obowiązujące IRiESD