POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO NOVATEK GREEN ENERGY SP. Z O.O.
„www.novatek.pl”
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego Novatek Green Energy sp. z o.o. („Użytkownik”), Novatek Green Energy sp. z o.o. wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności) o następującej treści:
 
§ 1
Postanowienia Ogólne.
1. Serwis internetowy („Serwis”) jest administrowany przez Novatek Green Energy sp. z o.o. („Novatek Green Energy”).
2. Novatek Green Energy jest administratorem danych przetwarzanych w Serwisie. 
3. Novatek Green Energy dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji.
4. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zgodzie z:
1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
5. Na potrzeby Polityki Prywatności:
a) „Dane Osobowe” – są to wszelkie dane, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych;
b) „Informacje Poufne” – są to wszelkie dane finansowe, majątkowe, osobowe i inne, które nie stanowią Danych Osobowych, przekazane przez Użytkowników, w celu korzystania z Serwisu Novatek Green Energy.
 
§ 2
Zawartość Serwisu Novatek Green Energy.
1. Novatek Green Energy umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu Novatek Green Energy, w związku z czym, przekazują oni Novatek Green Energy swoje Dane Osobowe i Informacje Poufne.
2. Serwis Novatek Green Energy zawiera dane i informacje objęte prawem autorskim i prawami własności przemysłowej, których kopiowanie lub wykorzystywanie, na zasadach innych niż określone w odrębnych uregulowaniach, jest zabronione.
3. Serwis Novatek Green Energy zawiera znaki towarowe (nazwy handlowe i loga) zastrzeżone zarówno przez Novatek Green Energy, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu identyfikacji firm i przedsiębiorstw, które posiadają prawo do ich używania.
 
 
§ 3
Korzystanie z Serwisu Novatek Green Energy.
Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu Novatek Green Energy wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, odrębnymi regulaminami, zasadami współżycia społecznego i w poszanowaniu dla praw i dóbr osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w tym do niedostarczania przez lub do Serwisu Novatek Green Energy treści o charakterze bezprawnym, a także treści powodujących zachwianie lub przeciążenie Serwisu Novatek Green Energy lub systemów innych podmiotów korzystających z Serwisu Novatek Green Energy.
 
§ 4
Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych i Informacji Poufnych. Zabezpieczenia.
1. W związku z udostępnieniem Serwisu Novatek Green Energy, Novatek Green Energy korzysta z Danych Osobowych i Informacji Poufnych przekazanych przez Użytkowników dobrowolnie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu Novatek Green Energy, wskazanych w Polityce Prywatności.
2. W przypadku przekazania Novatek Green Energy jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Novatek Green Energy, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu Novatek Green Energy, w szczególności dla potrzeb marketingowych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). Jednocześnie, Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Novatek Green Energy.
3. W przypadku przekazania Novatek Green Energy Informacji Poufnych, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Novatek Green Energy, w celu związanym ze świadczeniem usług Serwisu Novatek Green Energy, w tym w szczególności w celach reklamowych oraz marketingowych oraz przekazywanie Użytkownikom informacji o ofertach i usługach świadczonych przez Novatek Green Energy.
4. Novatek Green Energy przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Novatek Green Energy podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych i Informacji Poufnych powierzonych mu do przetwarzania, w tym w szczególności:
1) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych i Informacji Poufnych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; 
2) zabezpiecza Dane Osobowe i Informacje Poufne przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
3) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych oraz środki, o których mowa powyżej;
4) wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych;
5) do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
6) zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe I Informacje Poufne, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
7) prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych.
5. Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu Novatek Green Energy, w szczególności w celu:
1) umożliwienia korzystania z Serwisu Novatek Green Energy;
2) informowania Użytkowników o nowych produktach i usługach związanych ze Serwisem;
3) prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników i administrowania ich danymi;
4) badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu Novatek Green Energy;
5) administrowania Serwisem Novatek Green Energy, poprawy jej funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
6) przekazywania informacji i materiałów reklamowych związanych z Serwisem Novatek Green Energy.
Dodatkowo Dane Osobowe i Informacje Poufne są też przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych w szczególności w celu przekazywania Użytkownikom danych o ofertach i usługach oferowanych przez Novatek Green Energy.
6. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia. W celu wglądu, usunięcia lub modyfikacji Danych Osobowych należy skontaktować się z Novatek Green Energy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: info@novatek.pl.
 
§ 5
Zbieranie danych anonimowych.
1. Novatek Green Energy nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu Novatek Green Energy.
2. W trakcie korzystania z Serwisu Novatek Green Energy automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności na Serwisie Novatek Green Energy. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Novatek Green Energy.
3. Niektóre obszary Serwisu Novatek Green Energy mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu Novatek Green Energy. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych ani Informacji Poufnych Użytkowników.
4. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w Serwisie Novatek Green Energy w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu Novatek Green Energy.
5. Dane anonimowe mogą być zbierane także za pośrednictwem dzienników serwerów (logów), w szczególności przez Google oraz inne serwisy stosujące tego rodzaju oprogramowanie.
6. Serwis Novatek Green Energy może również zbierać dane do lokalizacji Użytkowników poprzez odpowiednie oprogramowanie (aplikacje) GPS.
 
§ 6
Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych.
1. Użytkownik może w każdym czasie aktualizować i poprawiać swoje Dane Osobowe i Informacje Poufne wysyłając informację na adres: info@novatek.pl.
2. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność względem Novatek Green Energy oraz osób trzecich za szkodę spowodowaną brakiem aktualizacji Danych Osobowych i Informacji Poufnych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
3. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Novatek Green Energy informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
§ 7
Uwagi i pytania.
Wszelkie pytania, uwagi i inne oświadczenia dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych, Informacji Poufnych lub jakiejkolwiek części Serwisu Novatek Green Energy, należy kierować na adres mailowy Novatek Green Energy: info@novatek.pl.
 
§ 8
Postanowienia końcowe.
1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r..
2. Novatek Green Energy może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu Novatek Green Energy oraz, o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.