Województwo dolnośląskie

Dnia 30 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie:

 1. wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - XLI/1407/17;
 2. wprowadzenia na obszarze gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - XLI/1405/17;
 3. wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - XLI/1406/17.

Odnośnik do uchwał: [ otwórz ].

Od 1 lipca 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego zakazane jest stosowanie w instalacjach następujących paliw stałych:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, 
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Ograniczenia i zakazy dotyczą instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje w szczególności: piece, kominki i kotły, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub 
 • wydzielają ciepło poprzez: 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy, lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Na obszarze gminy Wrocław dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie następujących rodzajów paliw:

 • paliwa gazowego, 
 • lekkiego oleju opałowego,
 • biomasy stałej.

Ograniczenia nie stosuje się do instalacji, jeżeli spełnione są łącznie następujące wymagania:

 • spalanie paliwa zachodzi w instalacji, spełniającej minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w ekoprojekcie;
 • występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci.

Uchwała wprowadza specjalne strefy ochrony uzdrowiskowej gmin uzdrowiskowych w województwie dolnośląskim, w których obowiązują odrębne ograniczenia i zakazy co do stosowania paliw stałych. Przykładowo na terenie gmin uzdrowiskowych: Jelenia Góra-Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój dopuszcza się stosowanie wyłącznie następujących rodzajów paliw:

 • paliwa gazowego,
 • lekkiego oleju opałowego, 
 • biomasy stałej.

Powyższe ograniczenia obowiązują:

 • od 1 lipca 2018 roku dla instalacji oddanych do eksploatacji po dniu 30 czerwca 2018 roku. Z wyjątkiem instalacji na obszarze gminy Wrocław będących w trakcie montażu w obiekcie budowlanym lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, przed dniem 1 lipca 2018 roku;
 • od 1 lipca 2024 roku dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012;
 • od 1 lipca 2028 roku dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r. spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.
   

Województwo lubuskie

Dnia 18 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podczas XLVI sesji podjął uchwały w sprawie:

 1. wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – XLVI/732/18. Odnośnik do uchwały: [ otwórz  ];
 2. wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw – XLVI/733/18. Odnośnik do uchwały: [ otwórz ];
 3. wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,w których następuje spalanie paliw – XLVI/734/18. Odnośnik do uchwały: [ otwórz ].

Od dnia 1 stycznia 2023 roku na terenie miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wielkopolski, a od dnia 1 stycznia 2027 roku na terenie całego województwa lubuskiego, zaczną obowiązywać ograniczenia i zakazy w eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne) takich jak:

 • węgiel kamienny,
 • brykiety,
 • pelety zawierające co najmniej 90% węgla kamiennego,
 • muły węglowe,
 • flotokoncentraty,
 • paliwo stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450°C.

Ograniczenia i zakazy dotyczą w szczególności instalacji takich jak kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania,
 • wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

 Dopuszczalna będzie eksploatacja następujących instalacji jedynie przy zachowaniu następujących wymogów:

 • instalacja, która dostarcza ciepło do systemu centralnego ogrzewania – musi spełniać minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
 • instalacja, która wydziela ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła  instalacja wydzielająca ciepło i przenosząca je do innego nośnika musi spełniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ekoprojekcie.

Podmiot eksploatujący tego typu instalację będzie zobowiązany do wykazania spełnienia tych wymagań w szczególności poprzez okazanie instrukcji dla instalatorów i użytkowników (o której mowa w ekoprojecie).

Ekspertyza wskazująca efekt ekologiczny wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – odnośnik: [ otwórz ].

Województwo łódzkie

Dnia 24 października 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę Nr XLIV/548/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Odnośnik do uchwały: [
otwórz ].

Od dnia 1 maja 2018 roku na terenie województwa łódzkiego zakazane jest stosowanie w instalacjach następujących paliw stałych:

 • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%; 
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; 
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 
 • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Ograniczenia i zakazy dotyczą instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje w szczególności: piece, kominki i kotły, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub 
 • wydzielają ciepło poprzez: 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do medium, lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Z wyłączeniem instalacji niesłużących ogrzewaniu pomieszczeń lub wody użytkowej i eksploatowanych na zewnątrz budynków: w odległości co najmniej 3 m od obrysu zewnętrznego rzutu pionowego budynku lub wyposażonych w przewód kominowy z wylotem co najmniej 4 m powyżej poziomu paleniska.
Dopuszczalna jest eksploatacja instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody użytkowej jeżeli:

 • spełniają minimalne wymogi dotyczące sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określone w ekoprojekcie;
 • spełniają wymagania odnoszące się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 roku.

Powyższe wymogi muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w instalacji zgodnie z instrukcją dla użytkowników oraz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję, w tym elektrofiltrów, chyba że rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację w przypadku braku funkcjonowania tych urządzeń.
 

Województwo małopolskie

Dnia 23 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Odnośnik do uchwały: [
otwórz ].

Od dnia 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego zakazane jest stosowanie w instalacjach następujących paliw stałych:

 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%;
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Ograniczenia i zakazy dotyczą instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w szczególności kocioł, piec i kominek, jeżeli: 

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub 
 • wydzielają ciepło poprzez: 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Dopuszcza się eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania spełniających łącznie następujące warunki:

 • zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ekoprojekcie;
 • umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo;
 • spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Powyższe wymagania dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 roku, będą obowiązywać:

 • od 1 stycznia 2023 roku - w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012;
 • od 1 stycznia 2027 roku - w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Dopuszcza się eksploatację instalacji wydzielających ciepło poprzez: bezpośrednie przenoszenie ciepła lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza, jeżeli spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ekoprojekcie.

Wymagania wskazane powyżej dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 roku, będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:

 • osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
 • zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
   

Województwo opolskie

Dnia 26 września 2017 roku Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę Nr XXXII/367/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Odnośnik do uchwały: [
otwórz ].

Od dnia 1 listopada 2017 roku na terenie województwa opolskiego zakazane jest stosowanie w instalacjach następujących paliw stałych:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;
 • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych; 
 • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%; 
 • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ograniczenia i zakazy dotyczą instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje, w których w celu ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej wody użytkowej lub przygotowywania posiłków następuje spalanie paliw stałych w szczególności kocioł, piec i kominek, jeżeli: 

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub 
 • wydzielają ciepło poprzez: 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do innego nośnika.

Powyższe ograniczenia obowiązują przez cały rok kalendarzowy.
 

Województwo mazowieckie

Dnia 24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Odnośnik do uchwały: [
otwórz ].

Od dnia 1 lipca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego zakazane jest stosowanie w instalacjach następujących paliw stałych:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; 
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

Od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności.

Posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Od dnia 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu.

Ograniczenia i zakazy dotyczą w szczególności instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje takie jak: piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub 
 • dostarczają ciepło do systemu ogrzewania wody użytkowej, lub 
 • wydzielają ciepło poprzez: 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy, lub 
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Możliwa będzie eksploatacja instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ekoprojekcie.
 

Województwo podkarpackie

Dnia 23 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr LII/869/18 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Odnośnik do uchwały: [
otwórz ].

Od dnia 1 czerwca 2018 roku na terenie województwa podkarpackiego zakazane jest stosowanie w instalacjach następujących paliw stałych:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%;
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ograniczenia i zakazy dotyczą instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w szczególności kocioł, piec i kominek, jeżeli: 

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 • wydzielają ciepło lub
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W uchwale określone zostały następujące okresy przejściowe na wymianę istniejących kotłów na paliwo stałe : 

 • do 31 grudnia 2021 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej;
 • do 31 grudnia 2023 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji;
 • do 31 grudnia 2025 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji;
 • do 31 grudnia 2027 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

W uchwale określony został okres przejściowy na wymianę istniejących ogrzewaczy na paliwo stałe: do dnia 31 grudnia 2022 roku, 
Bądź wskazano możliwość ich modernizacji poprzez wyposażenie w urządzenia redukcji emisji pyłu do określonych norm.

W okresie przejściowym dla wielu użytkowanych instalacji będzie następował naturalny proces końca żywotności i wymiany istniejących kotłów na instalacje nowe spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń jak klasa 5.
 

Województwo śląskie

Dnia 7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Odnośnik do uchwały: [
otwórz ].

Od dnia 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego zakazane jest stosowanie w instalacjach następujących paliw stałych:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%; 
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ograniczenia i zakazy dotyczą instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w szczególności kocioł, piec i kominek, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub 
 • wydzielają ciepło lub 
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

Dopuszcza się eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.
Powyższy wymóg co do dostosowania instalacji do 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać: 

 • od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej;
 • od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji;
 • od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji;
 • od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Natomiast każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Dodatkowe informacje: powietrze.slaskie.pl.


Województwo wielkopolskie

Dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podczas XXXIX sesji podjął uchwały w sprawie:

 1. wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - XXXIX/941/17. Odnośnik do uchwały: [ otwórz ];
 2. wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - XXXIX/942/17. Odnośnik do uchwały: [ otwórz ];
 3. wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - XXXIX/943/17. Odnośnik do uchwały: [ otwórz ].

Od dnia 1 maja 2018 roku na terenie województwa wielkopolskiego zaczęły obowiązywać ograniczenia i zakazy w eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Uchwały zawierają szczegółowe wyliczenie paliw stałych. Zakazane jest stosowanie:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
 • węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
  - wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg;
  - zawartość popiołu nie więcej niż 10%;
  - zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Dla kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., przewidziany został odpowiednio długi okres przejściowy – do 1 stycznia 2024 r. na dostosowanie się do wymogów uchwały. W tym okresie dla wielu stosowanych instalacji będzie następował naturalny proces końca żywotności i wymiany na instalacje spełniające wymagania ekoprojektu.

Dla kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., ale jednocześnie spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, okres przejściowy został określony – do 1 stycznia 2028 r.

Ograniczenia i zakazy dotyczą w szczególności instalacji oraz podmiotów eksploatujących instalacje takie jak kocioł, kominek i piec jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 • wydzielają ciepło poprzez:
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
  - bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

Uchwała nie wskazuje sposobu i celu wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami. Oznacza to, że uchwała obejmuje wszystkie instalacje, które wydzielają lub dostarczają ciepło, zarówno instalacje wykorzystywane w celach grzewczych, jak również w celach przygotowania żywności i innych.

Uchwała nie zawiera szczególnych okresów obowiązywania ograniczeń w ciągu roku. Ograniczenia obowiązują przez cały rok. Związane jest to z koniecznością zmniejszenia całorocznej emisji zanieczyszczeń.

Możliwa będzie eksploatacja instalacji, gdy:

 • instalacja będzie spełniać warunki zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określone w ekoprojekcie;
 • umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo;
 • nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.