Średnie ciepło spalania gazu ziemnego dostarczonego do odbiorców końcowych w 2020/21 r.
  

Średnie ciepło spalania gazu Mieścisko

Średnie ciepło spalania gazu Mrozy

Średnie ciepło spalania gazu Łeba

Średnie ciepło spalania gazu LNG - Polanów

Średnie ciepło spalania gazu LNG - Lubień Kujawski

Średnie ciepło spalania gazu LNG - Żuromin

Średnie ciepło spalania gazu LNG - Zagórów

 

<< Średnie ciepło spalania gazu ziemnego

  • Ciepło spalania [MJ/m3] – ilość ciepła, która zostałaby wydzielona w wyniku całkowitego spalania w powietrzu jednostkowej ilości gazu, gdyby reakcja zachodziła pod stałym ciśnieniem, wszystkie, oprócz wody, produkty spalania były w stanie gazowym, woda utworzona w procesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty spalania zostały doprowadzone do tej samej temperatury jaką miały substraty;
  • Współczynnik konwersji [kWh/m3] – iloraz ciepła spalania [MJ/m3] i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych wartości ciepła spalania na stronach internetowych sprzedawcy dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast dla odbiorców o mocy umownej większej niż 110 kWh/h na podstawie wartości ciepła spalania na stronie internetowej sprzedawcy dla okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że sprzedawca dokonuje rozliczeń za dostarczony gaz na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w taryfie. Ceny gazu ustalone w taryfie odpowiadają parametrom jakościowym określonym w rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu Gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059, z późn. zm.);
  • Cena Referencyjna Gazu (CRG) – średnioważona cena zakupu gazu przez sprzedawcę, opublikowana na jego stronie internetowej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym cena ta będzie miała zastosowanie.


Gaz ziemny to paliwo kopalne pochodzenia organicznego, zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej, a także węgla kamiennego. Jest bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza. Aby mógł być wyczuwalny przez człowieka dodawane są do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń.

Zawartość składników jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak głównym składnikiem gazu ziemnego jest zawsze metan. Oprócz niego mogą występować niewielkie ilości etanu, propanu, butanu i innych związków organicznych i mineralnych.

Gaz ziemny wysokometanowy grupa E (GZ-50):

  • ciepło spalania - 38,147 MJ/m3
  • wartość opałowa - 34,43 MJ/m3

Skład:

  • metan (CH4) - 98,14%
  • etan, propan, butan - 0,91%
  • azot (N2) - 0,84%
  • dwutlenek węgla (CO2) - 0,11%