Średnie ciepło spalania gazu ziemnego dostarczonego do odbiorców końcowych 

Obszar dystrybucyjny

Okres rozliczeniowy

Ciepło spalania

[MJ/m3]

Współczynnik konwersji [kWh/m3]

Cena referencyjna gazu [zł/kWh]

Żuromin

styczeń 2022

41,39

11,50

0,44

Zagórów

styczeń 2021

41,93

11,65

0,40

Łeba

styczeń 2021

41,67

11,58

0,44

Polanów

styczeń 2021

41,74

11,60

0,48

Mrozy

styczeń 2021

41,43

11,51

0,47

Mieścisko

styczeń 2021

45,80

12,72

0,44

Lubień Kujawski

styczeń 2021

41,78

11,60

0,45

 

Średnie ciepło spalania gazu ziemnego - wartości archiwalne >>

  • Ciepło spalania [MJ/m3] – ilość ciepła, która zostałaby wydzielona w wyniku całkowitego spalania w powietrzu jednostkowej ilości gazu, gdyby reakcja zachodziła pod stałym ciśnieniem, wszystkie, oprócz wody, produkty spalania były w stanie gazowym, woda utworzona w procesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty spalania zostały doprowadzone do tej samej temperatury jaką miały substraty;
  • Współczynnik konwersji [kWh/m3] – iloraz ciepła spalania [MJ/m3] i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych wartości ciepła spalania na stronach internetowych sprzedawcy dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast dla odbiorców o mocy umownej większej niż 110 kWh/h na podstawie wartości ciepła spalania na stronie internetowej sprzedawcy dla okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że sprzedawca dokonuje rozliczeń za dostarczony gaz na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w taryfie. Ceny gazu ustalone w taryfie odpowiadają parametrom jakościowym określonym w rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu Gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059, z późn. zm.);
  • Cena Referencyjna Gazu (CRG) – średnioważona cena zakupu gazu przez sprzedawcę, opublikowana na jego stronie internetowej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym cena ta będzie miała zastosowanie.

Gaz ziemny to paliwo kopalne pochodzenia organicznego, zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej, a także węgla kamiennego. Jest bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza. Aby mógł być wyczuwalny przez człowieka dodawane są do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń.

Zawartość składników jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak głównym składnikiem gazu ziemnego jest zawsze metan. Oprócz niego mogą występować niewielkie ilości etanu, propanu, butanu i innych związków organicznych i mineralnych.
 

Gaz ziemny wysokometanowy grupa E (GZ-50):

  • ciepło spalania - 38,147 MJ/m3
  • wartość opałowa - 34,43 MJ/m3


Skład:

  • metan (CH4) - 98,14%
  • etan, propan, butan - 0,91%
  • azot (N2) - 0,84%
  • dwutlenek węgla (CO2) - 0,11%