Zaproszenie do udziału w postępowaniu dotyczącym sprzedaży wybranych aktywów spółki Novatek Green Energy sp. z o.o.

3 kwietnia 2023

Karol Maciej Szymański, zwany dalej „Zarządcą”, wyznaczony decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7.10.2022 r. (zmodyfikowaną co do terminu obowiązywania mocą decyzji z dnia 28.03.2023 r.) na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 i 1713, „Ustawa") do wykonywania tymczasowego zarządu przymusowego ustanowionego wobec spółki Novatek Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-509) przy ul. Aleksandra Lubomirskiego 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341850, o numerze NIP: 94520133282, REGON: 121020807 („Spółka”), mając na uwadze art. 6a ust. 15 i nast. Ustawy,

zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w procesie zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych Spółki objętych zarządem („Aktywa Spółki”).

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja gazu płynnego (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także w innych krajach europejskich. Dystrybucja LNG odbywa się również za pośrednictwem będących własnością Spółki sieci gazowych w Polsce. Spółka w 2021 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 793 991 tys. PLN, a liczba osób zatrudnionych w tym okresie wyniosła 137.

Proces sprzedaży obejmować będzie Aktywa Spółki, które wykorzystywane są m.in. w ramach sprzedaży, a także dystrybucji gazu LPG oraz gazu LNG:

1) Aktywa związane ze sprzedażą i dystrybucją gazu LPG:

     A. aktywa trwałe, m.in.:

      • terminale przeładunkowe;
      • nstalacje zbiornikowe;

     B. aktywa obrotowe (m.in. zapasy zlokalizowane na terminalach);
     C. wybrane umowy oraz baza klientów;
     D. wykwalifikowana kadra pracownicza (zasoby ludzkie);

2) Aktywa związane ze sprzedażą i dystrybucją gazu LNG:

     A. aktywa trwałe, m.in.:

      • wyspowe sieci gazowe wraz ze stacjami regazyfikacji;
      • stacje regazyfikacji u klientów biznesowych
      • stacje tankowania;

    B. aktywa obrotowe (m.in. zapasy zlokalizowane w biurach technicznych);
    C. wybrane umowy oraz baza klientów;
    D. wykwalifikowana kadra pracownicza (zasoby ludzkie).

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży Aktywów Spółki, zwane dalej również „Potencjalnymi Inwestorami”, powinny zgłosić się do Ernst & Young sp. z o.o. Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124 („Doradca”) za pośrednictwem poczty elektronicznej: <projekt.novatek@pl.ey.com> w celu uzyskania:

1) listu procesowego, w którym zawarte będą informacje o harmonogramie i dalszym przebiegu procesu transakcyjnego („Transakcja”) oraz ankieta z pytaniami zaadresowanymi do Potencjalnego Inwestora;

2) krótkiego dokumentu informacyjnego, zawierającego podstawowe informacje o Spółce i Aktywach Spółki.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres Doradcy w terminie do:

dnia 14.04.2023 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (GMT +1).

Proces zbycia Aktywów Spółki będzie prowadzić Doradca pod nadzorem oraz we współpracy z Zarządcą. Zbycie Aktywów Spółki nastąpi na warunkach określonych w listach procesowych.
Zarządca oraz Doradca zastrzegają sobie prawo:

1)  wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmą negocjacje;
2)  odstąpienia od negocjacji z Potencjalnym Inwestorem, na każdym etapie Transakcji, bez podania przyczyny;
3)  do zmiany przedmiotu sprzedaży, którym są Aktywa Spółki, a także
4)  zmiany listów procesowych.

Transakcja zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem celów wynikających z Ustawy, którymi w szczególności są utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie Spółki oraz jego działalności w zakresie świadczenia dotychczasowych usług użyteczności publicznej.

Zarządca oraz Doradca nie ponoszą kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem Aktywów Spółki w związku z uczestnictwem w Transakcji.
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia prosimy kierować do Doradcy na adres poczty elektronicznej: <projekt.novatek@pl.ey.com>.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW