NOVATEK PAO przedstawił wyniki finansowe z działalności w 2016 roku zgodnie ze standardami IFRS

21 lutego 2017

Moskwa, 21 lutego 2017. Novatek PAO opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).  

Kluczowe dane finansowe zgodnie z IFRS 
(w mln rubli rosyjskich)
 
2016 r.
2015 r.
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu
533 857
472 007
Pozostałe przychody
3 615
3 318
Łączne przychody
537 472
475 325
Koszty operacyjne
(385499)
(335042)
Zysk netto ze zbycia udziałów we wspólnych przedsięwzięciach
73 072
989
Pozostałe przychody (straty) netto z działalności operacyjnej
221
(542)
Zysk operacyjny*
152 194
139 741
EBITDA spółek zależnych*
188 781
160 523
EBITDA, w tym udział EBITDA wspólnych przedsięwzięć*
242 407
214 189
Wydatki z działalności finansowej
(7 941)
(16 182)
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć, po potrąceniu podatku dochodowego
90 839
(31 607)
Zysk przed opodatkowaniem
308 164
92 941
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Novatek PAO
257 795
74 396
Znormalizowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy Novatek PAO**
133 759
132 509
Znormalizowany zysk na jedną akcję (w rublach)**
44,31
43,87

* Przed zbyciem udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.
** Z wyłączeniem wpływu zbycia udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, a także wpływu różnic kursowych.

W 2016 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 13,1% w porównaniu do 2015 roku i wyniosły 537,5 mld rubli.
W 2016 roku nastąpił także wzrost rok do roku o 13,2% w znormalizowanej EBITDA wspólnych przedsięwzięć, które wyniosły 242,4 mld RR. Wzrost zysku oraz EBITDA jest związany ze wzrostem wolumenu sprzedaży gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów, jak również wzrostem udziału węglowodorów płynnych w całkowitej wielkości sprzedaży.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Novatek PAO wzrósł ponad trzykrotnie do 257,8 mld, w porównaniu do 74,4 mld rubli zysku w 2015 roku. Znaczący wpływ na wielkość i dynamikę zysku miał wpływ różnic kursowych, jak również zbycie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.

W 2016 roku w wyniku wzrostu przepływów z działalności operacyjnej o 30,8% i zmniejszenie ilości gotówki na inwestycje kapitałowe o 32,0%, wolne przepływy pieniężne Spółki zwiększył się o 69,4% w porównaniu do 2015 roku i wyniosły 139,4 mld rubli.

Wielkość produkcji towarowej i zakupy węglowodorów
 
2016 r.
2015 r.
Całkowita produkcja, w milionach baryłek ekwiwalentu ropy naft.
537,0
521,6
Wydobycie gazu ziemnego, w tym udział w produkcji wspólnych przedsięwzięć, w milionach m3
66 103
67 905
W tym produkcja gazu ziemnego w spółkach zależnych, w milionach m3
46 235
49 172
Zakup gazu ziemnego ze wspólnych przedsięwzięć, w milionach m3 
10 058
7 152
Inne zakupy gazu ziemnego, w milionach m3 
8 108
6 626
Całkowita produkcja spółek zależnych i zakup gazu ziemnego, w milionach m3
64 401
62 950
Produkcja ciekłych węglowodorów w tym udział w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach, w tys. ton
12 441
9 094
Produkcja węglowodorów ciekłych w spółkach zależnych, w tys. ton
7 194
4 198
Zakup ciekłych węglowodorów ze wspólnych przedsięwzięć, w tys. ton
9 809
9 045
Inne zakupy węglowodorów ciekłych, w tys. ton
124
94
Łączna produkcja spółek zależnych oraz zakup ciekłych węglowodorów, w tys. ton
17 127
13 337

Całkowita produkcja, w tym udział wspólnych przedsięwzięć wyniosła 537,0 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, co stanowi wzrost o 3,0% w stosunku do roku 2015. Wzrost produkcji wynikał z uruchomienia nowych zdolności produkcyjnych spółki Novatek, a także wspólnych przedsięwzięć w 2015 roku.
 
Wielkość sprzedaży węglowodorów
 
2016 r.
2015 r.
Produkcja gazu ziemnego w milionach m3
64 709
62 465
   w tym do odbiorców końcowych w milionach m3
59 646
58 054
Ciekłe węglowodory, w tys. ton
16 850
12 888
   w tym:
 
 
   Produkty przeróbki kondensatu gazowego
6 662
6 693
   Ropa naftowa
4 650
1 090
   Stabilny kondensat gazowy
2 812
2 786
   Gaz płynny
2 713
2 306
   Pozostałe produkty naftowe
13
13

W 2016 roku sprzedaż gazu ziemnego osiągnęła poziom 64,7 mld metrów sześciennych, czyli wzrosła o 3,6% w porównaniu do roku 2015 ze względu na przywrócenie sprzedaży do jednego z kluczowych klientów, który nie był w stanie odebrać zakontraktowanego gazu w 2015 r. z powodu problemów technicznych, jak również sprzedaży dodatkowych ilości gazu ziemnego do naszych klientów końcowych i hurtowych.

Wielkość sprzedaży płynnych węglowodorów w 2016 roku wyniosła 16,9 mln ton, co stanowi znaczący wzrost o 30,7% w stosunku do roku 2015. Wzrost ten był istotny ze względu na zwiększenie produkcji płynnych węglowodorów z powodu udanego rozpoczęcia wydobycia ze złoża Yarudeyskoye (ropa naftowa) w grudniu 2015 roku oraz Yaro-Yakhinskoye i Termokarstovoye (kondensat gazowy) w pierwszej połowie 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku 903 tysięcy ton węglowodorów płynnych było w transporcie lub było składowane jako zapasy.


Wybrane pozycje bilansu

(w milionach rubli rosyjskich)

 
 
31 grudnia 2016
31 grudnia 
2015
AKTYWA
 
 
Aktywa długoterminowe
831 074
751 552
W tym środki trwałe
331 795
331 712
W tym inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach
259 650
154 725
W tym pożyczki i należności długoterminowe
209 145
230 799
Aktywa obrotowe ogółem
132 760
120 485
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
 -
7 987
Aktywa ogółem
963 834
880 024
PASYWA
 
 
Zobowiązania długoterminowe
197 323
282 178
Długoterminowe zadłużenie
161 296
252 050
Zobowiązania krótkoterminowe
108 791
169 675
Razem zobowiązania
306 114
451 853
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Novatek PAO
648 350
426 079
Niekontrolowane udziały akcjonariuszy spółek zależnych
9 370
2 092
Razem kapitał własny
657 720
428 171
Razem zobowiązania i kapitał
963 834
880 024

Pełna wersja skonsolidowanego sprawozdania finansowego Novatek PAO za ubiegły rok zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzony zgodnie ze standardami IFRS oraz "Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności spółki" są dostępne na stronie internetowej Novatek PAO (www.novatek.ru).
 
 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW