Novatek PAO poinformował o zakończeniu oceny zapasów węglowodorów na koniec 2016 roku

23 stycznia 2017

/Moskwa/ Novatek PAO (zwany dalej Spółką) poinformował o zakończeniu oceny zapasów węglowodorów na dzień 31 grudnia 2016 roku, przeprowadzonej przez niezależną firmę DeGolyer & MacNaughton. Potwierdzone zapasy węglowodorów wg standardów SEC (Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych), w tym udziały rezerw we wspólnych przedsięwzięciach, wynoszą 12,78 mld baryłek ekwiwalentu ropy (BOE), w tym 1,76 miliardów metrów sześciennych gazu i 152 mln ton płynnych węglowodorów.

Dzięki udanym pracom poszukiwawczym i dalszym odwiertom, wyłączając spadek proporcjonalnego udziału Spółki we wspólnym przedsięwzięciu Jamał LNG, udowodnione rezerwy węglowodorów wzrosły o 2,8%, a współczynnik uzupełnienia wyniósł 168%, co odpowiada wzrostowi zapasów 899 mln BOE wraz z wydobyciem. Głównymi złożami, które przyczyniły się do uzupełnień były Utrennije, Południowo-Tambejskie, Charbejskie, Dorogowskie, Jarudijskie.

Na całkowitą dynamikę potwierdzonych rezerw w okresie sprawozdawczym miał wpływ przede wszystkim spadek proporcjonalnego udziału Spółki we wspólnym przedsięwzięciu Yamał LNG z 60% na koniec roku 2015 do 50,1% na dzień 31 grudnia 2016 roku, w wyniku sprzedaży 9,9 % Funduszowi Jedwabnego Szlaku. W związku z tym, w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku, biorąc pod uwagę produkcję oraz zmniejszanie udziału w Yamał LNG, rezerwy węglowodorów zmniejszyły się o 0,3%, a współczynnik uzupełnienia zapasów wyniósł 92% na rok.

Na koniec 2016 roku wskaźnik wielkości potwierdzonych rezerw Spółki do rocznego wydobycia wyniósł 24 lata.

Zgodnie z metodologią PRMS potwierdzone i prawdopodobne zapasy węglowodorów na dzień 31 grudnia 2016 roku (w tym udziały we wspólnych przedsięwzięciach) stanowiły 22,76 mld BOE, w tym 3,07 mld metrów sześciennych gazu ziemnego i 319 mln ton płynnych węglowodorów.

Złoża węglowodorów Novatek PAO zgodnie z międzynarodowymi standardami

 

Potwierdzone złoża według standardów SEC

Potwierdzone i prawdopodobne złoża wg PRMS

2015

2016

2015

2016

Gaz ziemny w miliardach m3

1 775

1 755

3 152

3 067

Ciekłe węglowodory w milionach ton

143

152

298

319

Węglowodory ogółem, mld BOE

12,82

12,76

23,18

22,76

Węglowodory ogółem z wyłączeniem sprzedaży 9,9% udziałów w Yamal LNG , mld BOE

12,82

13,18

23,18

23,39


Uwagi:

Przy szacowaniu złóż na koniec 2016 roku uwzględniono następujące złoża: Wschodnio-Tarkosalińskie, Chanczejskie, Północnо-Chanczejskie, Północnо-Ruskie, Jurcharowskie, Jarudijskie, Zachodnio-Jurcharowskie, Utrennije, Geofiziczeskie i Wschodnio-Tazowskie, Olimpijskie i Zachodnio-Urengojskie obszary licencji, a także obszary licencyjne, które są własnością spółek zależnych oraz Południowo-Tambejskie, Termokarstowe oraz Północno-Czasielskie i Jaro-Jachinskie, Jewo-Jachińskie, Samburskie i Północno-Uregojskie obszary licencji, które są ujmowane zgodnie z akcjonariatem spółki Novatek w odpowiednich wspólnych przedsięwzięciach.

Wydobycie w ocenianych obszarach, uwzględnione przy wycenie dokonanej w 2016 roku, to około 534 mln BOE.
Stopa zmiany złoża obliczona została na podstawie różnicy pomiędzy stanem początkowym i stanem końcowym powiększonym o wydobycie w okresie, do produkcji w okresie.

Przeliczniki:
1000 metrów sześciennych gazu = 6,54 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej
Ciekłe złoża zostały przeliczone z ton na baryłki przy użyciu różnych współczynników w zależności od gęstości ropy i kondensatu gazu dla każdego złoża.

 

***
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym przedstawiają oczekiwane wyniki z działalności Novatek PAO w 2016 roku. Dane te mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po uwzględnieniu uregulowań statystycznych, finansowych i podatkowych. Informacje o wynikach operacyjnych Novatek zawarte w tej informacji prasowej zależą od wielu czynników zewnętrznych, zatem w ścisłej zgodności z wszystkimi zobowiązaniami zawartymi w Regulaminie Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie mogą kwalifikować się do doprecyzowania i nie należy traktować ich jako zaproszenia do inwestowania. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych lub prognozowanych na 2016 rok. NOVATEK PAO nie zobowiązuje się (i wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego obowiązku) do aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłych wyników w związku z uzyskanymi nowymi informacjami, przyszłymi zdarzeniami lub jakimikolwiek innymi przyczynami.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW