NOVATEK OAO przedstawił wyniki finansowe z działalności w 2015 roku zgodnie ze standardami IFRS

26 lutego 2016

Moskwa. Novatek OAO opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS).

Kluczowe dane finansowe zgodnie z IFRS
(W mln rubli rosyjskich, o ile nie zaznaczono inaczej) 
 
 
2015 r.
2014 r.
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu
472 007
355 673
Pozostałe przychody
3 318
1 970
Łączne przychody
475 325
357 643
Koszty operacyjne
(335 042)
(236 512)
Zysk netto ze zbycia udziałów we wspólnych przedsięwzięciach
989
2 623
Pozostałe przychody (strata) z działalności operacyjnej
(542)
4 009
Zysk operacyjny*
139 741
125 140
Znormalizowana EBITDA spółek zależnych*
160 800
140 371
Znormalizowana EBITDA, w tym udział we wspólnych przedsięwzięciach EBITDA*
214 466
159 631
Wydatki z działalności finansowej
(16 182)
(46 745)
Udział w stracie wspólnych przedsięwzięć, po potrąceniu podatku dochodowego
(31 607)
(28 175)
Zysk przed opodatkowaniem
92 941
52 843
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Novatek OAO
74 396
37 296
Skorygowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy Novatek OAO**
135 049
104 789
Skorygowany podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (w rublach)**
44,71
34,67
 
 * Z wyłączeniem zysku netto ze zbycia udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.
** Z wyłączeniem zysku netto ze zbycia udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, jak również skutków różnic kursowych i zmiany wartości godziwej nietowarowych instrumentów finansowych (w tym we wspólnych przedsięwzięciach).
 
W 2015 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 32,9% w porównaniu do 2014 roku i wyniosły 475,3 mld rubli. Wzrost przychodów został głównie spowodowany rekordowym wzrostem sprzedaży płynnych węglowodorów oraz wzrostem ceny gazu, jak również wzrostem ceny netto w związku ze wzrostem średniego kursu dolara amerykańskiego w stosunku do rubla oraz niższych eksportowych stawek celnych.
W 2015 roku nastąpił wzrost rok do roku o 34,4% w znormalizowanej EBITDA spółki Novatek OAO, w tym odpowiedniego udziału w EBITDA wspólnych przedsięwzięć, które wyniosły 214,5 mld RR. Na wzrost znormalizowanej EBITDA pozytywny wpływ miał wyższy udział ciekłych węglowodorów w ogólnym bilansie wielkości sprzedaży, jak również wzrost wielkości sprzedaży przetworzonych produktów o wysokiej wartości dodanej wyprodukowanych w kompleksie w Ust-Łudze.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Novatek OAO wzrósł dwukrotnie do 74,4 mld, w porównaniu do 37,3 mld rubli zysku w 2014 roku. Znaczący wpływ na wielkość i dynamikę zysku miał wpływ różnic kursowych i zmian w wartości godziwej nie towarowych instrumentów finansowych, jak również zbycie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach. Z wyłączeniem tych efektów, zysk przypadający na akcjonariuszy Novatek OAO wyniósł odpowiednio w 2015 i 2014 roku 135,0 mld rubli i 104,8 mld rubli, co oznacza wzrost rok do roku o 28,9%.

W 2015 roku w wyniku wzrostu operacyjnych przepływów pieniężnych o 19,4% i zmniejszeniu ilości gotówki na inwestycje kapitałowe o 18,5%, przepływy pieniężne netto wzrosły o 67,2% w porównaniu do roku 2014 i wyniosły 82,3 mld rubli.
 
Wielkość produkcji towarowej i zakupy węglowodorów
 
 
2015 г.
2014 г.
Wydobycie gazu ziemnego, w tym udział w produkcji wspólnych przedsięwzięć w milionach metrów sześciennych
67 905
62 129
W tym produkcja gazu ziemnego w spółkach zależnych w milionach metrów sześciennych
49 172
52 598
Zakup gazu ziemnego ze wspólnych przedsięwzięć w milionach metrów sześciennych
7 152
5 402
Inne zakupy gazu ziemnego w milionach metrów sześciennych
6 626
7 165
Całkowita produkcja spółek zależnych i zakup gazu ziemnego, w milionach metrów sześciennych
62 950
65 165
Produkcja ciekłych węglowodorów w tym udział w produkcji we wspólnych przedsięwzięciach, w tys. ton
9 094
6 036
Włączając produkcję węglowodorów ciekłych w spółkach zależnych, w tys. ton
4 198
4 340
Zakup ciekłych węglowodorów ze wspólnych przedsięwzięć, w tys. ton
9 045
3 180
Inne zakupy węglowodorów ciekłych, w tys. ton
94
49
Łączna produkcja spółek zależnych oraz zakup ciekłych węglowodorów, w tys. ton
13 337
7 569
 
 
Wielkość sprzedaży ciekłych węglowodorów
 
 
2015 г.
2014 г.
Produkcja gazu ziemnego w milionach metrów sześciennych
62 465
67 231
w tym do odbiorców końcowych w milionach metrów sześciennych
58 054
63 281
Ciekłe węglowodory w tys. ton,
12 888
7 089
w tym:
 
 
Produkty przeróbki kondensatu gazowego
6 693
4 438
Stabilny kondensat gazowy
2 786
303
Gaz płynny
2 306
1 434
Ropa naftowa
1 090
903
Pozostałe produkty naftowe
13
11
 
 
W 2015 roku zostało sprzedane 62,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w porównaniu do 67,2 mld metrów sześciennych w 2014 roku. Niższy wolumen sprzedaży w 2015 roku to przede wszystkim efekt  wyższych temperatur w okresie zimowym w roku 2015 w stosunku do roku 2014 oraz ograniczonych możliwości odbioru  zakontraktowanego gazu przez jednego z kluczowych klientów spółki wynikających z przyczyn technicznych.
 
Według stanu na koniec 2015 roku całkowita objętość gazu odzwierciedlona w składzie zapasów produktów gotowych wynosiła 1,3 miliarda metrów sześciennych.
Wielkość sprzedaży węglowodorów płynnych w 2015 roku wyniosła rekordowe 12,9 mln ton, co oznacza wzrost o 81,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, wynikający głównie ze zwiększenia produkcji na polach "Arcticgaz" oraz rozpoczęcia produkcji na polach Termokarstowoje, jak również wzrostu produkcji ropy w spółkach zależnych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku 910 tysięcy ton ciekłych węglowodorów było "w tranzycie" lub uznawane było jako zapasy.
 
 
Wybrane pozycje bilansu
(w milionach rubli rosyjskich)
 
 
31.12.2015
31.12.2014
AKTYWA
 
 
Aktywa długoterminowe
751 552
572 548
W tym środki trwałe
331 712
291 726
W tym inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach
154 725
166 231
W tym pożyczki i należności długoterminowe
230 799
94 142
Aktywa obrotowe ogółem
120 485
126 591
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
7 987
Aktywa ogółem
880 024
699 139
PASYWA
 
 
Zobowiązania długoterminowe
282 178
230 807
Długoterminowe zadłużenie
252 050
204 699
Zobowiązania krótkoterminowe
169 675
81 208
Razem zobowiązania
451 853
312 015
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Novatek OAO
426 079
384 755
Niekontrolowane udziały akcjonariuszy spółek zależnych
2 092
2 369
Razem kapitał własny
428 171
387 124
Razem zobowiązania i kapitał
880 024
699 139

   

Pełna wersja skonsolidowanego sprawozdania finansowego Novatek OAO za ubiegły rok zakończony 31 grudnia 2015 roku sporządzony zgodnie ze standardami IFRS oraz "Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności spółki" są dostępne na stronie internetowej Novatek OAO (www.novatek.ru).

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW