Informacja dla Klientów Novatek Green Energy

9 maja 2022

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Novatek Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31–509 Kraków zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000341850, NIP: 9452133282, REGON: 121020807 (dalej: Novatek) oświadczam, że od dnia 25 kwietnia 2022 roku z uwagi na wystąpienie zdarzenia siły wyższej Novatek nie może wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2022 roku, nr decyzji DPP-TPZ-0272-10/2022(4), Novatek został wpisany na listę osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) dalej: ustawa. Pełna treść decyzji dostępna jest na stronie internetowej MSWiA pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna.

Zgodnie ze wspomnianą decyzją zastosowano wobec Novatek m.in. zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą Novatek, w pełnym zakresie.

Poprzez „zamrożenie zasobów gospodarczych” (rozumianych jako wszelkiego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów lub usług) należy rozumieć „uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką”.

Z uwagi na powyższą okoliczność zaistnienia zdarzenia siły wyższej, wykonywanie wszelkich wiążących Novatek z Państwem zobowiązań umownych jest niemożliwe i zostaje zawieszone do odwołania.

Zamrożenie zasobów gospodarczych powoduje m.in., że urządzenia przesyłowe/dystrybucyjne czy instalacje zbiornikowe zostały zamrożone i jakiekolwiek dalsze decyzje w tej sprawie należą obecnie do organów państwowych.

Należy również podkreślić, że w naszej ocenie umieszczenie Novatek na wspomnianej liście jest całkowicie bezpodstawne i niczym nieuzasadnione.

Równocześnie pragnę poinformować, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki mające na celu jak najszybsze wykreślenie Novatek z listy osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy oraz przywrócenie pełnej działalności operacyjnej.

Prezes Zarządu Novatek Green Energy

Dariusz Bratoń 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW